Vad innebär flygande inspektion? 🧐

En flygande inspektion innebär att en bilist stoppas och fordonet besiktas på plats. Den här typen av inspektion kan utföras antingen av en polis eller en bilinspektör. Den person som utför en flygande inspektion måste ha genomgått en utbildning och vara behörig för uppgiften. 

vad innebär flygande inspektion?

Så här kan det se ut vid en flygande inspektion *illustration

Endast behörig personal

Behörigheten ska förnyas var fjärde år. Alla som är certifierade att utföra flygande inspektioner ska enligt regelverket dessutom genomgå en årlig fortbildning. 

Åtgärder vidtas alltid

Om det visar sig att det fordon som inspekteras inte är trafiksäkert vidtas åtgärder. Antingen kan den som äger fordonet föreläggas en kontrollbesiktning, eller i allvarligare fall så kan fordonet beläggas med körförbud.

 

Bra att veta:

Var finns reglerna som tydliggör vad flygande inspektion innebär?

Den som söker ingående information om flygande inspektion kan hitta fullständig information i fordonslagen. Enligt lagen utförs en flygande inspektion för att säkerställa att utrustning och beskaffenhet som är viktig för trafiksäkerhet och miljö är i ett godkänt skick. Reglerna för den här typen av inspektion gäller för motordrivna fordon och släpvagnar.

När beslutar polis eller bilinspektör om en flygande inspektion?

En flygande inspektion kan ske vid en stickprovskontroll. När inspektioner sker i organiserad form stoppar polisen vanligen flera bilister för fordonskontroll. En flygande inspektion kan också ske när en polis upptäcker en brist på en bil och stoppar fordonet. Inspektionen kan vara utan anmärkning, leda till ett så kallat föreläggande om registreringsbesiktning eller ge ett körförbud.

Om du som framför ett fordon förelagts en kontrollbesiktning får du ett datum som anger inom vilken tidsram besiktningen måste ske. I Paragrafens femte kapitel står det att man har rätt att överklaga ett körförbud. Överklagan ska göras hos Transportstyrelsen. Begäran om prövning kan skickas via mejl eller post. För att kunna överklaga ska du även skicka med en kopia av en så kallad rapport om vägkontroll.

 


Källor som besvarar dagens fråga; vad innebär en flygande inspektion?

https://www.regeringen.se/49bbb7/contentassets/b12e1695e33c484da14cd6f9642f9cc9/-del-b

https://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/fordonsforare/

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_55.pdf

https://www.mhf.se/nytt-kompetenskrav-for-flygande-inspektion/