Är du skyldig att följa en vägtransportledares anvisningar? 👷🚧

JA!, En tjänsteman som fått ett förordnande som vägtransportledare har samma befogenhet som en polis när det kommer till att dirigera trafik. De anvisningar en vägtransportledare ger till trafikanter måste därför efterföljas till punkt och pricka. Att inte efterfölja anvisningar från en vägtransportledare kan vara åtalbart.

Vägtransportledare ger anvisningar i samband med transporter där särskilt långa eller breda fordon med eskort används. Det kan gälla till exempel transport av delar till vindkraftverk. I dessa fall har Trafikverket medgett dispens från bestämmelser kring hur långt, tungt och brett ett fordon får vara.

vägtransportledare

Illustration av en vägtransportbil

Varför används vägtransportledare?

Transporter som påverkar sikt och framkomlighet för övriga trafikanter behöver eskorteras av en vägtransportledare för att trafiksäkerheten ska kunna garanteras. 

När används vägtransportledare?

Grundregeln är att vägtransportledare ska medfölja transporter med fordon som är bredare än 4,5 meter eller längre än 35 meter. De kan behövas när det handlar om transport med mycket hög bruttovikt. Så stora fordon är svåra och farliga att köra om. Även vid andra ovanliga situationer i trafiken kan vägtransportledare behöva medverka. Ett exempel är dispenstransporter där avstängning av övrig trafik krävs vid bropassage.

Hur känner man igen en vägtransportledare?

Vägtransportledare bär blå byxor och en gul reflexjacka som syns tydligt i trafiken. De ger trafikanvisningar med hjälp av skyltar med tydliga budskap. Till exempel “Varning” eller “Bred last”. Vägtransportledare färdas i en gul bil med skylten “Vägtransportledare” monterad på taket.

Vem kan bli vägtransportledare?

Den som utsetts till vägtransportledare ska uppfylla följande krav:

  1. Ha genomgått erforderlig utbildning
  2. Anses vara lämplig för uppdraget avseende bland annat laglydnad
  3. Inneha C-körkort eller motsvarande utländskt körkort som är giltigt i Sverige

Det är polisen som utser vägtransportledare och förordnandet är giltigt i fem år.

 


Källor: som besvarar veckans fråga, Är du skyldig att följa en vägtransportledares anvisningar?.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Transportdispens/Vagtransportledare/

https://polisen.se/lagar-och-regler/polisens-forordnanden/vagtransportledare/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20041167-om-vagtransportledare_sfs-2004-1167

Nya hjul ska aldrig kosta skjortan!